Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle door Centraal Bureau Incasso (hierna te noemen "CB Incasso") gedane aanbiedingen en afgesloten contracten tot het verlenen van diensten op het gebied van het invorderen van schuldvorderingen en/of het verstrekken van advies op het gebied van debiteurenbeheer.

1.2. Alvorens CB Incasso overgaat tot het verlenen van diensten op het gebied van het invorderen van schuldvorderingen en/of het verstrekken van advies op het gebied van debiteurenbeheer, dient de cliënt een contract terzake met CB Incasso af te sluiten. Onderhavige voorwaarden maken van voormeld contract integraal deel uit alsook de op het moment van ondertekening van het contract geldende tarieflijst. Het contract, onderhavige voorwaarden en de geldende tarieflijst vormen gezamenlijk de overeenkomst met de cliënt (hierna de ‘Overeenkomst’).

1.3. Van onderhavige voorwaarden afwijkende afspraken en/of afwijkende voorwaarden vanwege de cliënt, zijn aan CB Incasso slechts tegenstelbaar indien voormelde afspraken en/of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door CB Incasso zijn aanvaard. Afspraken met of toezeggingen door een derde die in opdracht van CB Incasso werkzaamheden verricht, zijn ten aanzien van CB Incasso niet bindend tenzij deze afspraken of toezeggingen door CB Incasso uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.4. Tenzij anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een minimumperiode van 12 maanden, telkenmale stilzwijgend verlengd met éénzelfde periode, tenzij één van de partijen 3 maanden voor het verstrijken van een periode van 12 maanden schriftelijk per aangetekend schrijven de Overeenkomst opzegt. De opzegging dient niet gemotiveerd te zijn. CB Incasso is gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk, zonder opzegvergoeding noch schadevergoeding, te beëindigen indien er vermoedens van fraude ontstaan in hoofde van de Cliënt die de rechtsgeldigheid van de door de Cliënt aan CB Incasso overgemaakte schuldvorderingen aantasten.

1.5. Het invorderingstraject van CB Incasso bestaat uit: een incasso-, legaal- en schuldbewakingstraject of een incasso- en een schuldbewakinstraject of; een legaal- en een schuldbewakingstraject of enkel een schuldbewakingstraject. Cliënt machtigt CB Incasso om alle noodzakelijke trajecten te doorlopen ter invordering van de schuldvorderingen, d.i. het incasso- legaal- en schuldbewakingstraject, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst.

1.6 CB Incasso behoudt zich het recht voor één, meerdere of alle zaken en/of dossiers, hierna opdrachten, in het kader van de Overeenkomst te weigeren indien zij hiervoor een gegronde reden kan opgeven.

1.7 Indien op een bepaalde opdracht bijzondere verjaringstermijnen van toepassing zijn, verbindt de cliënt zich ertoe CB Incasso hiervan op de hoogte te stellen ten laatste tijdens het overmaken van de opdracht aan CB Incasso. Indien de cliënt dit nalaat te doen, kan CB Incasso niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die hieruit zou voortvloeien voor de cliënt.

1.8 CB Incasso behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen aan de Cliënt m.b.t. één, meerdere of alle opdrachten in het kader van de Overeenkomst.

1.9 CB Incasso is niet verplicht in het kader van een opdracht de door de cliënt ter beschikking gestelde stukken aan de cliënt terug te bezorgen noch te bewaren.

1.10. Indien de cliënt zijn verbintenissen uit de Overeenkomst niet nakomt, bijvoorbeeld door het niet tijdig betalen van een factuur, is CB Incasso gerechtigd haar verbintenissen op grond van diezelfde Overeenkomst op te schorten.

1.11. CB Incasso is gerechtigd een lopende Overeenkomst, inclusief alle rechten en verplichtingen, over te dragen aan een derde.

1.12 Onderhavige voorwaarden zijn ook te raadplegen op www.cbincasso.nl.

Tarieven

2.1 De tarieven zijn opgenomen in een aparte tarieflijst die samen met het contract en onderhavige voorwaarden de Overeenkomst uitmaken.

2.2 CB Incasso behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen door uitgifte van een nieuwe tarieflijst, welke tevens geldt voor de lopende opdrachten. CB Incasso zal de cliënt tijdig voor de inwerkingtreding van de nieuwe tarieven de nieuwe tarieflijst bezorgen.

Incasso traject

3.1. Incasso is het traject waarbij de cliënt aan CB Incasso opdraagt één of meerdere schuldvorderingen op één of meerdere debiteuren minnelijk in te vorderen, d.i. iedere handeling of praktijk die tot doel heeft de schuldenaar ertoe aan te zetten een onbetaalde schuld te betalen, buiten iedere invordering op grond van een uitvoerbare titel om. Het invorderen van één of meerdere schuldvorderingen op één debiteur wordt hierna vermeld als een incassozaak.

3.2. Indien de debiteur een natuurlijke persoon is die schulden heeft, vreemd aan zijn handels-, beroeps- of ambachtelijke activiteit, hierna genoemd consument, is CB Incasso onderworpen aan de bepalingen van de Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. De cliënt erkent de bepalingen van voormelde wet te kennen, alsook de bepaling die CB Incasso oplegt haar incassoactiviteiten te schorsen indien de consument uitdrukkelijk en gemotiveerd te kennen geeft de schuld te betwisten.

3.3. Van zodra CB Incasso een incassozaak vanwege de cliënt ontvangt – alsmede alle relevante informatie en stukken over de debiteur(en) -, zal zij deze incassozaak registreren in haar informaticasysteem. De cliënt ontvangt een ontvangstbevestiging met vermelding van de dag van registratie van de incassozaak.

3.4.Na registratie van de incassozaak gaat CB Incasso onmiddellijk na of de debiteur gelokaliseerd kan worden in Nederland en solvabel is. Indien dit niet het geval is, ontvangt de cliënt een afsluitingsbericht en een fiscaal attest m.b.t. de incassozaak waarna deze automatisch wordt overgezet naar het schuldbewakingstraject. De kost voor het overmaken van een fiscaal attest wordt bepaald in de geldende tarieflijst.

3.5. Door ondertekening van de Overeenkomst machtigt de cliënt CB Incasso in zijn naam en voor zijn rekening alle incassoactiviteiten te verrichten of te laten verrichten door een derde, die naar het inzicht van CB Incasso noodzakelijk zijn. Deze machtiging houdt onder meer in: het aan de debiteur in rekening brengen van de hoofdsom, de verwijlinteresten, de eventuele forfaitaire schadevergoeding en desgevallend de invorderingskosten. De inning van de invorderingskosten komt steeds ten goede aan CB Incasso. het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van de debiteur; het ontvangen van gelden; het treffen van een gelet op de omstandigheden van het geval redelijke betalingsregeling; desgevallend het nagaan van de solvabiliteit van de debiteur ter voorbereiding van het legaal traject.

3.6 CB Incasso behoudt zich niettemin het recht voor een incassozaak stop te zetten indien blijkt dat de incasso- activiteiten zonder gevolg blijven en/of de debiteur de vordering op juridische gronden betwist. Indien CB Incasso genoodzaakt is de incassozaak stop te zetten omwille van één of beide bovenvermelde redenen én CB Incasso niet gemachtigd is door de cliënt om een legaal traject te doorlopen, ontvangt de cliënt een afsluitingsbericht en een fiscaal attest m.b.t. de incassozaak waarna deze automatisch wordt overgezet naar het schuldbewakingstraject. Indien CB Incasso genoodzaakt is de incassozaak stop te zetten omwille van één of beide bovenvermelde redenen én CB Incasso wel gemachtigd is door de cliënt om een legaal traject te doorlopen, zal CB Incasso ter voorbereiding van het legaal traject nagaan of de debiteur solvabel is via een interne legale screening waarvan de prijs wordt bepaald in de geldende tarieflijst. Is deze screening negatief, dan ontvangt de cliënt een afsluitingsbericht en een fiscaal attest m.b.t. de incassozaak waarna deze automatisch wordt overgezet naar het schuldbewakingstraject. Is de screening daarentegen positief, dan ontvangt de clïent een afsluitingsbericht m.b.t. de incassozaak met vermelding dat deze automatisch wordt overgezet naar het legaal traject. De kost voor het overmaken van een fiscaal attest wordt bepaald in de geldende tarieflijst.

3.7. Ingeval de debiteur na datum van registratie van de incassozaak aan CB Incasso dan wel rechtstreeks aan de cliënt betaalt, is er sprake van betaling. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de debiteur tegenover de cliënt op zich genomen tegenprestatie, een compensatie van de vordering, een creditering, dan wel een retournering van geleverde goederen. In geval van betaling, onverminderd hetgeen wordt bepaald in 3.8 hierna, is de cliënt de invorderingscommissie verschuldigd aan CB Incasso zoals bepaald in de tarieflijst.

3.8. Alle betalingen ontvangen door de cliënt voor de registratie van de incassozaak dienen voorzover deze betalingen niet zijn opgenomen in de incassozaak de eerste werkdag na datum van de registratie aan CB Incasso gemeld te worden. Alle betalingen ontvangen door de cliënt binnen de drie werkdagen na datum van registratie van de incassozaak dienen dezelfde dag nog aan CB Incasso gemeld te worden. CB Incasso kan een bewijs van betaling door de debiteur opvragen. Bij tijdige melding aan CB Incasso van voormelde betalingen, is de cliënt geen invorderingscommissie ver- schuldigd. Bij laattijdig melding is de cliënt daarentegen wel een invorderingscommissie verschuldigd aan CB Incasso en behoudt CB Incasso zich het recht voor additioneel gemaakte kosten ten laste te leggen aan de cliënt.

3.9.De cliënt dient CB Incasso onverwijld in kennis te stellen in het geval van een rechtstreekse betaling door de debiteur aan de cliënt. Er wordt herhaald dat de cliënt in dergelijk geval een invorderingscommissie verschuldigd is aan CB Incasso, onverminderd hetgeen is bepaald in 3.8 hierboven. CB Incasso behoudt zich tevens het recht voor additioneel gemaakte kosten ten laste te leggen aan de cliënt indien deze CB Incasso laattijdig in kennis stelt van een rechstreekse betaling door de debiteur aan de cliënt.

3.10.CB Incasso is gerechtigd additionele kosten, zoals o.a. adresopzoekingen, gemaakt door derden bij de cliënt in rekening te brengen, voor zover deze niet verhaald of verhaalbaar zijn op de debiteur. Deze kosten worden vermeld in de geldende tarieflijst.

3.11. Indien de cliënt zonder geldige reden één, meerdere of alle schuldvorderingen van een lopende incassozaak intrekt, na drie werkdagen na datum van registratie van de incassozaak rechtstreeks met de debiteur een afbetalingsplan overeen- komt of een minnelijke schikking treft dan wel een verdere incassoactiviteit in de weg staat, is CB Incasso gerechtigd de cliënt een annulatiecommissie aan te rekenen zoals bepaald in de geldende tarieflijst.

3.12. Indien de cliënt CB Incasso opdraagt ontvangen gelden terug te storten aan de debiteur, blijft de cliënt de invorderingscommissie berekend op het totaal van de ontvangen gelden verschuldigd. De cliënt zal tevens een handling fee worden aangerekend voor de terugstorting aan de debiteur op zich. Dit alles conform hetgeen is bepaald in de geldende tarieflijst.

3.13. Bij vorderingen op ondernemingen worden alle geïnde betalingen steeds als volgt gealloceerd: eerst op de forfaitaire schadevergoeding en de invorderingskosten, dan op de verwijlintresten en tenslotte op de hoofdsom.

3.14. Bij vorderingen op consumenten worden alle geïnde betalingen op dezelfde manier gealloceerd als bij ondernemingen – zie 3.13 – indien de algemene voorwaarden van de client minimaal voorzien in een forfaitaire schadevergoeding van 18% met een minimum van 75 euro en een conventionele verwijlintrest van 12% per jaar. Indien de algemene voorwaarden van de client hier niet in voorzien of indien er geen algemene voorwaarden zijn, dan alloceert CB Incasso de geïnde betalingen als volgt: eerst op hoofdsom, dan op de forfaitaire schadevergoeding en tenslotte op de verwijlinteresten.

3.15. Bij internationale vorderingen worden alle gïnde bedragen gealloceerd volgens de geldende regelgeving van toepassing op dergelijke internationale invorderingen.

Legaal traject

4.1. In het legaal traject draagt de cliënt CB Incasso op één of meerdere schuldvorderingen op één of meerdere debiteuren gerechtelijk in te vorderen, d.i. iedere handeling of praktijk met als doel een uitvoerbare titel t.a.v. de debiteur te bekomen dan wel uit te voeren om hem ertoe aan te zetten een onbetaalde schuld te betalen. Het invorderen van één of meerdere schuldvorderingen op één debiteur wordt hierna vermeld als een legale zaak.

4.2. Tenzij de legale zaak reeds een incasso traject heeft doorlopen, dient de cliënt alle relevante informatie en stukken over de debiteur(en) over te maken aan CB Incasso, waarna CB Incasso deze legale zaak zal registreren in haar informaticasysteem. Vanaf dit ogenblik is de dossierkost verschuldigd waarvan de prijs wordt bepaald in de geldende tarieflijst. De cliënt ontvangt een ontvangstbevestiging met vermelding van de dag van registratie van de legale zaak.

4.3. Na registratie van de legale zaak gaat CB Incasso onmiddellijk na of de debiteur gelocaliseerd kan worden in Nederland en solvabel is via een interne legale screening waarvan de prijs wordt bepaald in de geldende tarieflijst. Is deze screening negatief, dan ontvangt de cliënt een afsluitingsbericht en een fiscaal attest m.b.t. de legale zaak waarna deze automatisch wordt overgezet naar het schuldbewakingstraject. De kost voor het overmaken van een fiscaal attest wordt bepaald in de geldende tarieflijst. Het spreekt voor zich dat bij automatische overzetting naar een legaal traject, CB Incasso niet nogmaals een interne legale screening zal verrichten gezien deze reeds is gebeurd op basis van art. 3.6. Bij internationale vorderingen worden alle gïnde bedragen gealloceerd volgens de geldende regelgeving van toepassing op dergelijke internationale invorderingen.

4.4. Door ondertekening van de Overeenkomst machtigt de cliënt CB Incasso in zijn naam en voor zijn rekening alle legale activiteiten te laten verrichten die naar het inzicht van CB Incasso noodzakelijk zijn.

4.5 CB Incasso behoudt zich niettemin het recht voor een legale zaak stop te zetten indien blijkt dat de gerechtelijke procedure niet tot het gewenste resultaat zal leiden. Dergelijke stopzetting zal door CB Incasso gemotiveerd worden in een afsfluitingsbericht m.b.t. de legale zaak met afgifte van een fiscaal attest waarna de legale zaak automatisch wordt overgezet naar het schuldbewakingstraject. De kost voor het overmaken van een fiscaal attest wordt bepaald in de geldende tarieflijst.

4.6. De eerste fase in het legaal traject is steeds tenminste één ingebrekestelling voorafgaand aan de gerechtelijke procedure.

4.7. Ingeval de debiteur na datum van registratie van de legale zaak of de automatische overzetting volgend op het incasso traject aan CB Incasso dan wel rechtstreeks aan de cliënt betaalt, is er sprake van betaling. Met betaling wordt gelijkge- steld een door de debiteur tegenover de cliënt op zich genomen tegenprestatie, een compensatie van de vordering, een creditering, dan wel een retournering van geleverde goederen. In geval van betaling is de cliënt de invorderingscommissie verschuldigd aan CB Incasso zoals bepaald in de tarieflijst.

4.8. De cliënt dient CB Incasso onverwijld in kennis te stellen in het geval van een rechtstreekse betaling door de debiteur aan de cliënt. Er wordt herhaald dat de cliënt in dergelijk geval een invorderingscommissie verschuldigd is aan CB Incasso. CB Incasso behoudt zich tevens het recht voor additioneel gemaakte kosten ten laste te leggen aan de cliënt indien deze CB Incasso laattijdig in kennis stelt van een rechstreekse betaling door de debiteur aan de cliënt.

4.9 CB Incasso is gerechtigd additionele kosten, zoals o.a. adresopzoekingen, gemaakt door derden bij de cliënt in rekening te brengen, voor zover deze niet verhaald of verhaalbaar zijn op de debiteur. Deze kosten worden vermeld in de geldende tarieflijst.

4.10. Indien de cliënt zonder geldige reden één, meerdere of alle schuldvorderingen van een lopende legale zaak intrekt, na datum van registratie van de legale zaak of de automatische overzetting volgend op het incasso traject rechtstreeks met de debiteur een afbetalingsplan overeenkomt of een minnelijke schikking treft dan wel een verdere gerechtelijke procedure in de weg staat, is CB Incasso gerechtigd de cliënt een annulatiecommissie en alle gemaakte kosten aan te rekenen zoals bepaald in de geldende tarieflijst.

4.11. Indien de cliënt CB Incasso opdraagt ontvangen gelden terug te storten aan de debiteur, blijft de cliënt de invor- deringscommissie berekend op het totaal van de ontvangen gelden verschuldigd alsook alle eventuele gemaakte kosten. De cliënt zal tevens een handling fee worden aangerekend voor de terugstorting aan de debiteur op zich. Dit alles conform hetgeen is bepaald in de geldende tarieflijst.

4.12. De volledige afrekening en eventuele doorstorting van gelden zal gebeuren bij afsluiting van het legale dossier conform hetgeen is overeengekomen in de Overeenkomst. De clïent erkent en aanvaardt dat ontvangen gelden prioritair dienen gealloceerd te worden aan gerechtsdeurwaarderskosten en/of gerechtskosten (inclusief de rechtsplegingsvergoeding).

4.13. Bij niet- of partiële betaling ontvangt de cliënt een afsluitingsbericht en een fiscaal attest m.b.t. de legale zaak waarna deze automatisch wordt overgezet naar het schuldbewakingstraject. De kost voor het overmaken van een fiscaal attest wordt bepaald in de geldende tarieflijst.

Schuldbewaking

5.1. Bij schuldbewaking draagt de cliënt CB Incasso op de mogelijke invorderbaarheid van één of meerdere schuldvorderingen op één of meerdere debiteuren voor langere tijd te bewaken alsmede de financiële toestand van de debiteur(en), en indien mogelijk de schuldvorderingen in te vorderen. Eén of meerdere schuldvorderingen op één debiteur in schuldbewaking wordt hierna vermeld als een schuldbewakingsdossier.

5.2. Tenzij het schuldbewakingsdossier reeds een incasso en/of legaal traject heeft doorlopen, dient de cliënt alle relevante informatie en stukken over de debiteur(en) over te maken aan CB Incasso, waarna CB Incasso het schuldbewakings- dossier zal registreren in haar informaticasysteem. Vanaf dit ogenblik is de dossierkost verschuldigd waarvan de prijs wordt bepaald in de geldende tarieflijst. De cliënt ontvangt een ontvangstbevestiging met vermelding van de dag van registratie van het schuldbewakingsdossier.

5.3. Door ondertekening van de Overeenkomst machtigt de cliënt CB Incasso in zijn naam en voor zijn rekening alle schuldbewakingsactiviteiten te verrichten of te laten verrichten door een derde, die naar het inzicht van CB Incasso noodzakelijk zijn. Deze machtiging houdt onder meer in: het aan de debiteur in rekening brengen van de hoofdsom, de verwijlinteresten en eventueel de forfaitaire schadevergoe- ding dan wel de invorderingskosten. De inning van de invorderingskosten komt steeds ten goede aan CB Incasso; het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van de debiteur; het ontvangen van gelden; het treffen van een gelet op de omstandigheden van het geval redelijke betalingsregeling;

5.4. De cliënt verklaart zich er bovendien mee akkoord dat CB Incasso de procedure van schuldbewaking naar eigen goeddunken en zonder voorafgaand overleg mag afsluiten

5.5. Ingeval de debiteur na datum van registratie van het schuldbewakingsdossier of de automatische overzetting volgend op het incasso en/of legaal traject aan CB Incasso dan wel rechtstreeks aan de cliënt betaalt, is er sprake van betaling. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de debiteur tegenover de cliënt op zich genomen tegenprestatie, een compensatie van de vordering, een creditering, dan wel een retournering van geleverde goederen. In geval van betaling is de cliënt de invorderingscommissie verschuldigd aan CB Incasso zoals bepaald in de tarieflijst.

5.6. De cliënt dient CB Incasso onverwijld in kennis te stellen in het geval van een rechtstreekse betaling door de debi- teur aan de cliënt. Er wordt herhaald dat de cliënt in dergelijk geval een invorderingscommissie verschuldigd is aan CB Incasso. CB Incasso behoudt zich tevens het recht voor additioneel gemaakte kosten ten laste te leggen aan de cliënt indien deze CB Incasso laattijdig in kennis stelt van een rechtstreekse betaling door de debiteur aan de cliënt.

5.7. Indien de cliënt zonder geldige reden één, meerdere of alle schuldvorderingen van een lopend schuldbewakingsdossier intrekt, na datum van registratie van het schuldbewakingsdossier of de automatische overzetting volgend op het incasso en/of legaal traject rechtstreeks met de debiteur een afbetalingsplan overeenkomt of een minnelijke schikking treft dan wel een verdere schuldbewakingsactiviteit in de weg staat, is CB Incasso gerechtigd de cliënt een annulatiecommissie aan te rekenen zoals bepaald in de geldende tarieflijst.

5.8 Indien de cliënt CB Incasso opdraagt ontvangen gelden terug te storten aan de debiteur, blijft de cliënt de invorderingscommissie berekend op het totaal van de ontvangen gelden verschuldigd. De cliënt zal tevens een handling fee worden aangerekend voor de terugstorting aan de debiteur op zich. Dit alles conform hetgeen is bepaald in de geldende tarieflijst.

Wederzijdse rechten en verplichtingen

6.1 CB Incasso verbindt er zich toe in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst de bepalingen van de Overeenkomst, de toepasselijke reglementering en de geldende deontologische regels te respecteren.

6.2 CB Incasso verbindt er zich tevens toe de Invorderingsdossiers zo volledig mogelijk te innen binnen een zo kortst mogelijke periode. De cliënt erkent en aanvaardt dat deze verbintenis vanwege CB Incasso een middelenverbintenis is en geenzins een resultaatsverbintenis.

6.3 De cliënt verbindt er zich toe t.a.v. aan CB Incasso overgemaakte opdrachten niet langer zelf invorderingsacties te ondernemen.

6.4 De cliënt vrijwaart CB Incasso voor iedere klacht vanwege een debiteur wegens invordering door CB Incasso van een opdracht waarvan de schuldvordering(en) onbestaande dan wel ongegrond blijken.

Aansprakelijkheid vanwege CB incasso

7.1 Alle invorderingstrajecten waartoe CB Incasso door de cliënt wordt gemachtigd: het incasso-, legaal en/of schuldbewakingstraject, worden verzorgd door CB Incasso voor rekening en risico van de cliënt.

7.2 In geen geval kan CB Incasso aansprakelijk gesteld worden voor immateriële of indirecte schade, zoals het verlies van winst of omzet, klanten, gegevens of contracten. CB Incasso is in geen geval aansprakelijk voor overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van CB Incasso onafhankelijke omstandigheid die de naleving van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van CB Incasso of dat van door haar ingeschakelde derden. Bij overmacht heeft CB Incasso, naar haar keuze, het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen of de Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden zonder dat CB Incasso enige schadevergoeding hiertoe aan de cliënt verschuldigd is.

7.3. CB Incasso is niet aansprakelijk voor valutaverlies.

Facturatie en Invorderingsrente

8.1 De door CB Incasso opgemaakte facturen zijn betaalbaar, zonder enige aftrek of verrekening, binnen de 7 dagen na factuurdatum. De niet-betaling van één factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid van alle op dat ogenblik openstaande facturen, zowel vervallen als niet vervallen, met zich.

8.2 Incassokosten voor consumenten per 1 juli 2012 (Conform de Wet Incasso Kosten (W.I.K))

  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering, met een minimum van € 40,-;
  2. 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;
  3. 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering;
  4. 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;
  5. 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.

8.3. CB Incasso behoudt zich het recht voor bedragen die zij aan de cliënt verschuldigd is te verreken met facturen die de cliënt aan CB Incasso verschuldigd is.

8.4. Behoudens aangetekend protest binnen de 14 dagen na de factuurdatum worden de facturen geacht integraal aanvaard te zijn.

8.5. CB Incasso behoudt zich onder alle omstandigheden het recht voor de door haar geleverde diensten en/of diensten die nog geleverd dienen te worden op te schorten in geval van laattijdige betaling.

8.6. CB Incasso is gerechtigd haar tarieven periodiek te wijzigen door uitgifte van een nieuwe tarievenlijst, welke tevens geldt voor de lopende Dossiers. Indien een wijziging een prijsstijging van meer dan 10 % inhoudt, heeft Cliënt het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen binnen 1 maand na bekendmaking van deze tarieven.

8.7. Betaling van de door CB Incasso aan Cliënt gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Cliënt machtigt CB Incasso om de gefactureerde bedragen middels automatische incasso bij haar te incasseren, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

8.8. Indien Cliënt zijn verplichtingen jegens CB Incasso niet (tijdig) nakomt, vervalt Cliënt, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Cliënt, waarbij het navolgende geldt:

  1. Voor zover Cliënt niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt CB Incasso aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag - na het intreden van het verzuim - niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Cliënt wordt voldaan.
  2. Voor zover Cliënt handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt CB Incasso aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande Hoofdsom met een minimum van EUR 40,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

8.9. Bij overschrijding van de betaaltermijn, eventueel vanwege een stornering, heeft CB Incasso het recht Rente in rekening te brengen gelijk aan 1,25 % per maand dan wel maanddeel vanaf de vervaldag van haar factuur, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist.

8.10. Bezwaren op de facturen dienen binnen 14 dagen na facturatie aan CB Incasso kenbaar gemaakt te worden, na ommekomst van welke termijn de factuur geacht wordt te zijn geaccepteerd. Enig bezwaar of protest jegens het door CB Incasso gefactureerde schort de betalingsverplichting van Cliënt niet op.

8.11. CB Incasso is te allen tijde gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor Cliënt in beheer heeft.

Slotbepalingen

9.1 Verzaking: indien CB Incasso op een gegeven ogenblik nalaat de strikte toepassing van één van de bepalingen van onderhavige voorwaarden te eisen, kan dit niet aanzien worden als een verzaking door CB Incasso aan haar rechten waarover zij krachtens onderhavige voorwaarden

Bedrijfsgegevens


Centraal Bureau Incasso
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Nederland

KvK Nummer:
65424344

BTW-Nummer:
NL856106380B01