Veel Gestelde Vragen

Veel gestelde vragen

Pre-incasso bij CB Incasso is een maatregel die u zelf kunt treffen voordat u overschakelt op een officieel incassoproces. U kunt incassostickers op uw aanmaningen en herinneringen plaatsen. Hierdoor worden uw debiteuren extra geprikkeld om uw openstaande vordering te betalen. In de praktijk is dit een zeer effectief en efficiënt middel gebleken. Dit levert u geld op, bespaart u kosten en komt de verstandhouding met uw debiteur ten goede. Wanneer de pre-incasso maatregelen geen effect hebben, kunt u ervoor kiezen de vordering uit handen te geven.
Bij minnelijke incasso wordt getracht de wanbetaler over te halen tot betaling zonder tussenkomst van een rechter. Incasso via minnelijke weg is vaak beter voor het behoud van uw klantrelatie en brengt minder kosten met zich mee dan gerechtelijke incasso. Onder minnelijke incasso valt onder andere het versturen van aanmaningen, het treffen van betalingsregelingen, het oplossen van eventuele disputen en het telefonisch benaderen van debiteuren. CB Incasso kan u hiermee goed helpen
Blijft de betaling uit na minnelijke incasso? Dan kan na overleg met de schuldeiser een gerechtelijke incasso prodecure worden gestart. Gerechtelijke incasso begint met het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding. Hierin wordt de wanbetaler opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Het incassoproces verschuift hiermee dus naar de rechtbank. Het in de arm nemen van een juridisch adviseur is tijdens dit proces sterk aan te raden. Een gerechtelijke incasso procedure kan variëren van een maand tot een jaar of zelfs langer.
Debiteurenbeheer, ook bekend als credit management, is het beheren van de inkomende geldstromen en het incasseren van openstaande vorderingen aan de hand van een gestructureerd administratiesysteem. Met debiteurenbeheer kunt u op een effectieve manier uw financiële positie versterken. Een goed debiteurenbeheer zorgt ervoor dat openstaande facturen tijdig worden betaald waardoor betalingsachterstanden worden voorkomen. Dit voorkomt ook dat vorderingen ontstaan die uiteindelijk als oninbaar afgeboekt moeten worden. Immers is de betaalde omzet bepalend voor het rendement van een onderneming. Het geheel of gedeeltelijk uitbesteden van uw debiteurenbeheer aan CB Incasso scheelt u kostbare tijd en gaat niet ten koste van uw core-business activiteiten.
Om de kans op succesvol incassoresultaat te vergroten kunt u de vordering uit handen geven aan een incassobureau. U kunt er voor kiezen om direct uw vorderingen uit handen te geven door uw gehele debiteurenbeheer uit te besteden aan een incassobureau. Daarnaast kunt u er voor kiezen om eerst zelf de nodige maatregelen te treffen, zoals pre-incasso en minnelijke incasso maatregelen. Hierbij kunt u denken aan het verzenden van herinneringen, aanmaningen en het telefonisch benaderen van uw debiteuren. Wanneer dit geen effect heeft kunt u vervolgens alsnog uw vordering uit handen geven aan een incassobureau. Om dit proces zo effectief mogelijk over te dragen is het bijhouden van een incassodossier van uw debiteuren zeer aan te raden.
Een incasso procedure start met een ingebrekestelling van de opdrachtgever. De wanbetaler wordt schriftelijk verzocht (gesommeerd) om de vordering alsnog binnen een redelijke termijn te betalen. De procedure eindigt wanneer de wanbetaler besluit de betaling te voldoen of wanneer de rechter een vonnis uitspreekt. Als een wanbetaler na een vonnis nog niet betaald heeft, wordt het vonnis in handen gesteld van een deurwaarder. Het vonnis wordt door de deurwaarder betekend en hij gaat vervolgens tot executie over: het beslagleggen op goederen van de wanbetaler, gevolgd door een eventuele openbare verkoop. Een incassoprocedure kan variëren van een maand tot een jaar of, in uitzonderingssituaties, van enkele jaren. Dit hangt onder andere af of de debiteur in verweer gaat. De duur van een incasso procedure kan dus per situatie verschillen.
Wanneer u een aanmaning van een incassobureau heeft ontvangen, adviseren wij u het bedrag zo snel mogelijk over te maken, tenzij u de vordering betwist. Door snel te betalen kunt u een gerechtelijke incasso procedure bij de rechtbank voorkomen. Wanneer u het verschuldigde bedrag niet betaalt kan de schuldeiser een dagvaarding laten verzenden waarbij u wordt opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen. De kosten van het (gerechtelijke) proces worden dan op u verhaald. In het uiterste geval kan het negeren van een aanname leiden tot beslaglegging of faillissement.
Wanneer u het niet eens bent met de ontvangen vordering raden wij u aan contact op te nemen met uw schuldeiser of het desbetreffende incassobureau. Het is van belang om u daarin te laten begeleiden door een juridisch adviseur. U kunt bij voorkeur schriftelijk kenbaar maken waarom u het niet eens bent met de vordering. Wanneer uw bezwaren ongegrond worden verklaard en u de betaling weigert, kunt u zich verweren tijdens het gerechtelijke proces in de rechtbank. De rechter zal dan uiteindelijk over het geschil oordelen en in een vonnis bepalen of u de vordering wel of niet dient te betalen.
Wanneer u het gehele bedrag niet in een keer kunt betalen, kunt u bij de schuldeiser of het incassobureau een betalingsregeling voorstellen. Of de aanvraag gehonoreerd wordt is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de bereidheid van uw schuldeiser en de redelijkheid van het voorstel. Bij een redelijke betalingsregeling is het inkomen en de vaste uitgaven van de debiteur in verhouding met de looptijd van de regeling doorgaans maatgevend. Een schuldeiser hoeft overigens niet akkoord te gaan met gespreide betaling of een ander voorstel.
Incassobureau CB Incasso probeert in alle gevallen de gemaakte kosten te verhalen op uw debiteur. Wij werken op basis van no cure, no pay, zodat u nooit met onverwachte kosten wordt geconfronteerd. Wel kunt u, wanneer er sprake is van een gerechtelijk incasso proces, te maken krijgen met proceskosten, de executiekosten van een deurwaarder, en eventueel andere juridische kosten. Als een debiteur door de rechter tot betaling van uw vordering wordt veroordeeld, dan wordt hij ook veroordeeld om (een deel van) de gemaakte proceskosten te vergoeden.
De executiekosten zijn de kosten van een deurwaarder die gemaakt worden om een gerechtelijk vonnis uit te voeren (executeren). Hieronder vallen de kosten van het betekenen van het vonnis aan de debiteur, het beslagleggen op goederen van de debiteur, het organiseren van de openbare verkoop enzovoort. Deze kosten zijn afhankelijk van de door de deurwaarde daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden en kunnen daarom per incasso variëren.